Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési szabályzat!

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a PAYupp Kft. (székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros E/7 irodaház, cégjegyzékszám: 05-09-031878, nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, adószám: 26761169-2-05) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

ADATKEZELŐ 

Név: PAYupp Kft. 

Székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros E/7 irodaház 

Email: hello@payupp.hu, hello@payupp.eu 

Webcím: www.payupp.hu, www.payupp.eu     

A KEZELT ADATOK KÖRE 

Amikor ellátogat Webhelyeinkre vagy igénybe veszi Szolgáltatásainkat, többek között az alábbi Személyes adatokat gyűjtjük Önről: 

Regisztrációs adatok – Amikor személyes fiók létrehozásával regisztrál a Szolgáltatásainkra, a kért Szolgáltatások biztosításához és teljesítéséhez szükséges Személyes adatokat gyűjtjük Önről.  

 • Név 
 • Email cím 
 • Fénykép (opcionális) 
 • Születési dátum 
 • Nem (opcionális) 
 • Számlázási cím (opcionális) 
 • Szállítási cím (opcionális) 

 

Vállalkozás adatai – Üzlet létrehozása esetén a vállalkozás általunk és fizető felek általi beazonosításához a következő adatokat gyűjtjük:  

 • Cégnév 
 • Adószám 
 • Cégjegyzékszám 
 • Telefonszám 
 • Telephely címe 
 • Számlázási cím 
 • Szállítási cím 

 

Tranzakciós információk – Amikor az alkalmazás használatával vásárol, pénzt küld vagy fogad, a tranzakcióról a következő adatokat gyűjtjük:  

 • Összeg 
 • Közlemény 
 • A tranzakcióban érintett bankszámlák száma 
 • Létrehozás, kifizetés, teljesülés, visszavonás időpecsétje 
 • Bolt esetén a fizetési kérelmet létrehozó alkalmazott azonosítója 
 • Pénzkérés esetén a nem regisztrált fél email címe, neve, bankszámlaszáma 
 • A kifizetni kívánt kosár vagy blokk tartalma 
  • Termék neve 
  • Egységár 
  • Mennyiség 

 

Partnerek adatai (opcionális) – A könnyű használhatóság érdekében az alkalmazás tárolja az ön partnereit. Az ön jóváhagyásával az alkalmazás kiolvashatja és az alkalmazásban tárolhatja a telefonkönyvben szereplő kapcsolatok adatait is. 

 • Partner neve 
 • Email cím 

 

Telefon névjegyzékben szereplő adatok (opcionális) – A könnyű használhatóság érdekében az alkalmazás az ön jóváhagyása után kiolvashatja és az alkalmazásban partnerként tárolhatja a telefonkönyvben szereplő kapcsolatok adatait is. Kiolvasás után tárolt adatok: 

 • Kontakt neve 
 • Email cím 

 

A közösségi média fiókjának nyilvános profil adatai (opcionális) – Ha a személyes fiókját a beléptetéshez összekapcsolja egy közösségimédia-platformmal, akkor az ott található következő nyilvános adatokat átveszi az alkalmazás: 

 • email cím 
 • profilkép 

 

Harmadik félnek továbbított Személyes adatok (opcionális) – Az alkalmazás által nyújtott funkciók működéséhez tároljuk a vásárlás során keletkezett pénztárgép blokk adatait. Felhasználó által igénybe vett kiegészítő szolgáltatás esetén a tranzakció és a regisztráció során gyűjtött személyes adatokat továbbíthatjuk harmadik félnek (pl. Elektronikus számlát kiállító alkalmazás, elektronikus blokk szolgáltatás, hűságkártya programot nyújtó szolgáltatás). A harmadik fél által nyújtott szolgáltatások esetén az első igénybevétel előtt a harmadik fél elérhetővé teszi saját adatkezelési tájékoztatóját és szerződési feltételeit a felhasználó számára. A felhasználó ez alapján a szolgáltatás igénybevételével felhatalmazhatja a PAYupp alkalmazást, hogy továbbítsa a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat.  

 

Technikai adatok – Bármely funkció használata során az alkalmazás begyűjti a felhasználást lehetővé tevő eszköz adatait: 

 • Eszköz azonosítója 
 • Az eszköz típusa 
 • Az eszköz IP-címe 
 • Az eszközön használt webböngésző típusa 
 • Az eszköz operációs rendszerének a neve, verziója 
 • Kliens alkalmazás azonosítója 
 • Bejelentkezett felhasználó azonosítója 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA 

Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintett felhasználónak előzetes ajánlatot készítsen a csatlakozáshoz. Az ajánlat elfogadását követően a megadott adatok alapján egy automatikus előregisztrációt végzünk az átadott adatokból.  

Az adatkezelő, valamint azon személy, aki részére az adatok továbbításra kerültek az érintetteket azonosíthassa az alábbiak szerint: 

 • a regisztráció során megadott cégnév, adószám a cég azonosítását szolgálja, az email cím és a telefonszám a kapcsolattartást biztosítja. 
 • a regisztráció során megadott magánszemély nevét az ajánlatkérő személye miatt szükséges megadni és csupán az elektronikus kommunikációt biztosítja. 
 • a pénztárca alkalmazás indulására feliratkozó személyeknek által megadott név és email cím teszi lehetővé, hogy az alkalmazás indulásakor értesítést küldjünk a részükre. Az induláskor kiküldendő levélben kérhetik adataik törlését. 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó tájékozott hozzájárulása, melyet adatainak a www.payupp.hu, www.payupp.eu honlapokon történő megadásakor a jelen szabályzat és a felhasználási feltételek kifejezett elfogadásával adhat meg. 

Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig – csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, a cél megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek. 

A felhasználói ajánlatkérésre és regisztrációra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában az adott szolgáltatásokat nem veheti igénybe. 

TECHNIKAI ADATOK KEZELÉSE 

Az oldal megtekintése során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és az adatkezelő azokat csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. 

HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ 

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. 

AZ ADATOK ADATKEZELŐ ÁLTALI FELHASZNÁLÁSA 

Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat elsősorban az általa nyújtott szolgáltatás céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben használja fel. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI, A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME 

Az érintettnek az adatkezelőnél kinevezett adatvédelmi felelőshöz intézett, az adatkezeles@payupp.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával jogában áll kérni az általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a helyes adatok egyidejű megjelölésével. Az érintett– a fenti elérhetőségen tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, továbbá bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosult kérni kezelt adatai törlését. 

A helyesbítést és törlést az adatkezelő haladéktalanul elvégzi, és erről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította tájékoztatja. Az érintett kérelmére az adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben még nem nyújtott be az adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. 

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy az érintett adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így például bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta. 

ADATBIZTONSÁG 

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel szemben. 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az adatkezelés határozatlan időtartamra szól. Amennyiben az érintett regisztrációja törlését kéri, az adatokat a szolgáltató három munkanapon belül törli. 

JOGÉRVÉNYESÍTÉS 

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. További információkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja (www.naih.hu) nyújthat. 

Hatályos 2022. július 21. napjától